INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PYTAŃ TESTOWYCH NA KONKURS SCAPULA AUREA

(wymogi edytorskie)

 1. Ilość pytań 5 (takie same pytania w dwóch językach: polskim i angielskim)
 2. Pytania wyłącznie w formie testowej z 5 dystraktorami (pięć możliwych do wyboru odpowiedzi)
 3. Tylko jedna odpowiedź może być prawidłowa (prawidłową odpowiedź zaznaczamy w treści odpowiedzi znakiem dolara $)
 4. Dopuszcza się układ, w którym dowolne kombinacje odpowiedzi wskazane na przykład w odpowiedzi „D” są prawidłowe (na przykład D. A i B prawidłowe)
 5. Odpowiedzi numerujemy według poniższego wzorca:
 1. ….
 2. ….
 3. ….
 4. ….
 5. ….
 1. Czcionka – Time New Roman, wielkość 12; odstęp między wierszami – 1,5
 2. Marginesy; 2,5 cm ze wszystkich stron
 3. W czasie edycji pytań proszę nie używać: justowania, łamania treści przy użyciu „Enter”,
 4. Pytania należy przesłać pocztą mailową na adres: janusz.morys@pum.edu.pl