Regulamin Konkursu Scapula Aurea - edycja 2022

English version

§1 Uczestnictwo w Konkursie

  1. Konkurs odbywa się w dwóch trybach: polskojęzycznym – przeznaczonym dla aktualnych studentów I roku kierunku lekarskiego polskojęzycznego oraz anglojęzycznym – dla aktualnych studentów I roku kierunku lekarskiego anglojęzycznego tzw. English Division.
  2. Z każdego ośrodka może przystąpić po 3 uczestników do każdego trybu Konkursu.

§2 Harmonogram Konkursu

  1. Wybór Jury odbywa się wieczorem w piątek 27 maja 2022 roku.
  2. Równolegle z wyborem Jury odbędzie się losowanie kolejności przystępowania do części praktycznej Konkursu dla grup uczestników.
   W przypadku nieobecności przedstawiciela ośrodka – losowania dokona przedstawiciel Zarządu PTA.
  3. Konkurs odbywa się w sobotę dnia 28 maja 2022 roku w Katedrze i Zakładzie Anatomii Prawidłowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
  4. Konkurs kończy się ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród w sobotę dnia 28 maja 2022.

§3 Zasady przeprowadzenia Konkursu:

Konkurs składa się ze sprawdzianu wiedzy praktycznej oraz sprawdzianu wiedzy teoretycznej. Pytania są takie same dla obu trybów Konkursu – trybu polskojęzycznego oraz trybu anglojęzycznego.

Część praktyczna polega na rozpoznaniu 20 „szpilek” umieszczonych na preparatach anatomicznych (również preparatów anatomii rozwojowej) oraz obrazach wykonanych przy technik radiologicznych (badania RTG z użyciem środków kontrastowych oraz bez ich użycia, badania TK oraz badania MRJ). Liczba obrazów z zakresu anatomii radiologicznej będzie stanowić co najwyżej 1/3 całkowitej liczby szpilek.

   • studenci otrzymują dwa arkusze odpowiedzi: arkusz I – z numerami od 1-10 oraz arkusz II z numerami 11-20
   • studenci według ustalonej indywidualnej kolejności podchodzą do kolejnych stanowisk zgodnie z załączonym schematem
   • czas przeznaczony na 1 stanowisko zawierające przeważnie 2 szpilki wynosi 60 sekund.
   • w trybie polskojęzycznym nazwa anatomiczna (pierwsza część karty odpowiedzi zaznaczona na żółto)  (Zobacz Tutaj) będzie musiała być podana w języku polskim a poniżej (zaznaczone na szaro)– po angielsku lub łacinie; uczestnik przed wejściem na część praktyczną wybiera język zaznaczając swój wybór na karcie odpowiedzi,
   • w trybie anglojęzycznym nazwa anatomiczna będzie podawana w języku angielskim lub po łacinie, uczestnik przed wejściem na część praktyczną deklaruje swój wybór na karcie odpowiedzi (Zobacz Tutaj); 
   • dopuszcza się stosowanie skrótów używanych w atlasach: m. (muscle/mięsień/musculus), n. (nerve/nerw/nervus), a./t. (artery/tętnica/arteria), art. (articulatio/staw), ż./v. (żyła/vein/vena), lig. (ligament/ligamentum); oznaczenia stron: dex., sin.,
   • w związku z zatwierdzeniem przez Jury Konkursu pytań praktycznych („szpilek”) nie przewiduje się składania zastrzeżeń przez uczestników Konkursu
   • zasady punktowania odpowiedzi

– 1 punkt – prawidłowa nazwa anatomiczna podana w wymaganym języku lub nazwa z wykorzystaniem eponymu
– 0 punktów – za nieprawidłowe podanie strony,
– 0 punktów – za brak rozpoznania struktury albo brak udzielonej odpowiedzi,
– 0 punktów – za użycie nazewnictwa niezgodnego z nomenklaturą anatomiczną,
– 0 punktów – za użycie języka niezgodnego z wymaganym dla danego stanowiska.

Część teoretyczna polega na rozwiązaniu 60 pytań testowych wielokrotnego wyboru.

   • każde pytanie zawierać będzie 5 dystraktorów, z których tylko jeden jest prawdziwy bądź fałszywy
   • w sformułowanych pytaniach obowiązuje nazewnictwo struktur anatomicznych w języku łacińskim i angielskim
   • czas na rozwiązanie testu wynosi 60 minut.
   • odpowiedzi udzielane są na arkuszu karta odpowiedzi ; do ewentualnej poprawki zaznaczonej odpowiedzi n a l e ż y p r z y n i e ś ć korektor
   • ponieważ karty odpowiedzi analizowane są wczytywane automatycznie do komputera jest ściśle sformalizowany:
   • zastrzeżenia dotyczące treści pytania mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej i wyłącznie w czasie trwania części teoretycznej Konkursu
   • punktacja: 1 pkt jest przyznawany za poprawną odpowiedź na jedno pytanie
   • punkty karne nie będą stosowane
   • uczestnik przyłapany na próbie oszustwa (ściąganie, korzystanie z zewnętrznych źródeł wiedzy) podlega dyskwalifikacji

§4 Przygotowanie pytań konkursowych

Pytania teoretyczne

   • Propozycje 5 (pięciu) pytań teoretycznych należy przesłać pocztą elektroniczną z ośrodków do Komitetu Organizacyjnego najpóźniej na 3 miesiące przed Konkursem na adres mailowy konkursu
   • Komitet Organizacyjny rezerwuje sobie prawo do modyfikacji przesłanych pytań
   • Komitet Organizacyjny przygotowuje taki sam zestaw pytań teoretycznych w dwóch językach – polskim oraz angielskim
   • Przy formułowaniu pytań stosuje się mianownictwo anatomiczne polskie i łacińskie umieszczone w Nomina Anatomica ‘ wyd. 1989 rok i mianownictwo anatomiczne angielskie i łacińskie umieszczone w Terminologia Anatomica wyd. 1998
   • Pytania mogą dotyczyć zagadnień anatomicznych istotnych z klinicznego punktu widzenia.
   • W pytaniach nie będą umieszczone nazwy struktur nieistniejących
  1. Pytania praktyczne („szpilki”)
   • Komitet Organizacyjny przygotowuje zestaw „szpilek” na część praktyczną Konkursu
   • W przypadku szpilek – pytanie praktyczne dotyczy pierwszej przebitej struktury
   • W przypadku strzałek – pytanie praktyczne dotyczy struktury, którą wskazuje grot strzałki
   • Na załączonym zdjęciu przedstawiono oznaczenie struktur